شرایط نگهداری رنگ ها

شرایط نگهداری رنگ ها

شرایط نگهداری رنگ ها را می توانید در فروشگاه اینترنتی اپورزین مطالعه کنید. شرایط نگهداری رنگ ها در دمای حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه نحوه استفاده: قبل از استفاده ظرف رنگ را خوب تکان دهید تا ترکیب داخل ظرف کاملا خواندن ادامه